SMART HOME CARE

 

居  家  养  老

远程监护

 

55.1%

远程监护中心

上门(到店)服务

 

32.7%

 

适老化改造

 

12.2%

居家养老服务商

PARENTS  CARE

 

爸  妈  养  老

社区养老又可按有无床位划归为居家养老和机构养老

子女或老人咨询口